Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Štefan Ratkoš UNIMIX - PRE KÚPU TOVARU A ZHOTOVENIE DIELA

 

I. Návrh a uzavretie zmluvy

1.1. Objednávky prijíma dodávateľ od odberateľov výhradne na formulároch predpísaných týmito obchodnými podmienkami, a to písomne osobne alebo poštou na adresu miesta podnikania, alebo elektronicky na e-mail zverejnený na webovej stránke podnikateľa : www.unimix.sk na ktorej sú súčasne zverejnené tieto podmienky.

1.2. Odoslaná objednávka je záväzná.

1.3. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.

1.4. Objednávka je podľa povahy vyznačených údajov návrhom na uzavretie zmluvy o dielo, alebo zmluvy o dodávke služieb, obsahom návrhu sú aj tieto podmienky.

1.5. Návrh zmluvy je prijatý adresátom-dodávateľom, ak po prevzatí alebo doručení objednávky:

a) potvrdí jej prevzatie,

b) dostaví sa na miesto zhotovenia diela alebo miesto plnenia zmluvy o dodávke služieb,

c) urobí akýkoľvek iný výslovný alebo nevyslovený úkon, ktorým prejaví vôľu plniť zmluvu.

 

II. Predmet a povaha zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie konkrétneho kvalitatívne alebo kvantitatívne popísaného diela, a jeho odovzdanie objednávateľovi, v stanovenom čase plnenia.

2.2. Predmetom zmluvy o dodávke služieb je poskytovanie služieb v rozsahu predmetu činnosti za cenu určenú v cenníku dodávateľa, v dobe určenej v objednávke, alebo neurčitej dobe.

2.3. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú vždy vtedy, ak v objednávke nie je vymedzený výsledok prác, ktoré ma dodávateľ objednávateľovi dodať,ako aj vtedy, ak je cena uvedená v jednotkovej cene za hodinu, alebo iný časový úsek bez uvedenia počtu jednotiek.

2.4. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú na neurčitú dobu, ak nie je uvedené trvanie zmluvy, alebo ak odberateľ prijme vykonanie prác dodávateľom aj po skončení doby uvedenej v objednávke.

2.5. Rozsah objednávky možno preukázať aj kópiou záznamu z dokumentácie objednávateľa alebo tretej strany o dodaných prácach.

 

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Objednávateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej objednávke ak niet písomnej zmluvy, ak cena takto nie je dojednaná, strany sa dohodli na určení ceny podľa cenníka dodávateľa, ak ide o tovar zhotovený pre dodávateľa na objednávku objednávateľa, a nemožno cenu takto určiť, určí cenu tretia osoba, za ktorú strany ustanovujú vybranú osobu podľa čl. VIII týchto podmienok.

3.2. Cena je splatná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi na základe preukázateľného tovaru. Splatnosť faktúry ak sa strany nedohodli inak je 14 dní od doručenia faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe. Na doručovanie elektronickou cestou sa použijú ustanovenia bodu 2.1. týchto podmienok.

3.3. Cenu hradí objednávateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

 

IV. Dodanie tovaru a reklamácie

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas, v objednanom množstve a kvalite na miesto určené objednávateľom. Objednávateľ je povinný prevzatie tovaru potvrdiť. V prípade ak je tovar odovzdaný na prepravu zasielateľskej spoločnosti, s preukázateľne správnym označením objednávateľa, považuje sa tovar za prevzatý aj bez potvrdenia prevzatia.

4.2. Reklamácie zjavných vád tovaru, ako aj množstva a druhu tovaru, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí tovaru, ak niet odchylného dojednania.

4.3. Reklamácie tovaru v záručnej dobe objednávateľ predloží dodávateľovi písomne alebo elektronicky na dojednanú elektronickú adresu. V prípade mechanického poškodenia tovaru po podpísaní preberacieho protokolu sa záruka na vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje. V prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie objednávateľ na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám, ktoré poškodenie spôsobili.

4.3. Ostatné povinnosti zmluvných strán pri nárokoch z vád tovaru sa riadia úpravou zodpovednosti za vady. Objednávateľ je však vždy povinný preukázať primerané opatrenia na predchádzanie nesprávneho používania tovaru, alebo jeho používania v rozpore s jeho účelom.

 

V. Omeškanie

5.1. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na úhradu, aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len na istinu pohľadávky. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 0,20 % ceny omeškaného tovaru za každý deň omeškania. Pokuta je splatná spolu s fakturáciou zostatku ceny tovaru.

 

VI. Zabezpečenie plnenia

6.1. Konateľ obchodnej spoločnosti, ktorý podpisuje objednávku tovaru, alebo potvrdzuje prevzatie tovaru, preberá ručenie za záväzok obchodnej spoločnosti ako ručiteľ v zmysle občianskeho zákonníka, a to v rozsahu istiny, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty za omeškania a zmluvnej pokuty podľa ods.5.

6.2. Ak omeškanie dlžníka s plnením presiahne 90 dní, má veriteľ právo požiadať dlžníka o dodatočné zabezpečenie plnenia, najmä zriadením záložného práva, uzatvorením záložnej zmluvy. Veriteľ má právo požiadať dlžníka o uzatvorenie záložnej zmluvy do uplynutia premlčacej doby na dodávku tovaru. V prípade ak dlžník neuzavrie zmluvu, má veriteľ právo požiadať o nahradenie úkonu vôle rozhodcovský súd ustanovený podľa čl. VII týchto podmienok.

6.3. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná tovar od dodávateľa, a následne dôjde:

a) k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov,

b) k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,

c) k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky, má sa zato, že členovia takejto skupiny tvoria v čase objednávky a prevzatia tovaru združenie v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

6.4. Objednávateľ a konateľ objednávateľa ako ručiteľ za záväzky objednávateľa sa zaväzujú, že v prípade ak ktorýkoľvek z nich založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť k záväzku objednávateľa.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu,a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % dlžnej sumy za každý deň omeškania, splatnú spolu s istinou.

 

VII. Riešenie sporov

7.1. Všetky spory medzi stranami tejto rozhodcovskej doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené rozhodcovským súdom tvoreným jediným rozhodcom ustanoveným v prípade sporu ad hoc, postupom podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu JSM platným ku dňu podpísania objednávky alebo prevzatia tovaru. Vybranou osobou (Appointing authority) je občianske združenie JSM so sídlom v Žiline, IČO: 30 791 421, miestom rozhodcovského konania je Zug, pričom strany podľa čl. 192 IPRG dojednali vylúčenie preskúmania rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom, ustanoveným vybranou osobou podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM zverejneného v Obchodnom vestníku.

 

VIII. Dodatočné určenie obsahu zmluvy – stabilizačná klauzula

8.1. Ak vznikne medzi stranami spor o dodatočné určenie ceny objednaného alebo dodaného tovaru (doplnenie zmluvy podľa ObZ) určí cenu v rozmedzí cenových návrhov oboch strán sporu, tretia osoba, za ktorú strany výslovne ustanovujú vybranú osobu podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM. Strany výslovne vyhlasujú, že dodatočné určenie časti obsahu zmluvy nie je podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej podľa týchto obchodných podmienok. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu alebo ak čo aj len jedna zo strán namietne proti platnosti tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy, alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví, strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie iným ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. V prípade, ak nemožno dosiahnuť dohodu o obsahu takéhoto dodatku, požiadajú strany o sprostredkovanie urovnania vyššie ustanovenú tretiu osobu. V prípade ak po ustanovení tretej osoby vzniknú, alebo vyjdú najavo dôvody odôvodnene spochybňujúce jej nezávislosť a nestrannosť, určí na žiadosť namietajúcej strany tretiu osobu vybraná osoba podľa čl. 6. týchto podmienok.

 

IX. Ochrana osobných údajov

9.1. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2. Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese Ochrana osobných údajov.

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa, preukázateľným doručením vybranej osobe podľa čl. VI a tretej osobe podľa čl. 7.1. a zverejnením v sídle dodávateľa, a to dňom prvého zverejnenia.

10.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa v deň odoslania objednávky Objednávateľom. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi.

10.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje objednávateľ, že akceptuje cenu tovaru ak je určená, a Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.

10.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok, pričom objednávateľ s týmto právom výslovne súhlasí, a taktiež výslovne objednaním tovaru vyslovuje súhlas s obsahom týchto podmienok a vôľu byť nimi viazaný.