Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Štefan Ratkoš - UNIMIX (ďalej len „UNIMIX“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

Vaše práva

Každá osoba má právo na ochranu svojich osobných údajov. Máte právo namietať voči tomu, aby sa spracúvali Vaše osobné údaje, právo na informácie, kto má prístup k Vašim osobným údajom a na aký účel sa spracúvajú, právo na ich opravu, vymazanie údajov, obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade, že má podozrenie, že sa s jeho osobnými údajmi nenakladá v zmysle Zákona.

Informačná povinnosť

Základom spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov je, aby každá osoba, ktorej údaje spracúvame, bola informovaná v okamihu, kedy sa takéto spracovanie začne. UNIMIX spracúva údaje v súlade so zákonom a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe, ktorý je bližšie vysvetlený v čl. 6 Nariadenia, ktoré je venované zákonnosti spracúvania, teda právnym základom, ktoré sú obsiahnuté práve v tomto ustanovení.

UNIMIX vyhlasuje, že spracúva osobné údaje dotknutej osoby zákonným spôsobom a individuálne, v závislosti od právneho základu.

Spracúvanie osobných údajov

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

1. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy – predaj tovaru a poskytovanie služieb

Patria sem tí, ktorí od nás nakupujú produkty (firmy, živnostníci, koneční spotrebitelia, atď.), projektanti, ktorí majú s nami uzatvorenú zmluvu o spolupráci, a všetky firmy, od ktorých nakupujeme tovary a služby my.

Z osobných údajov spracúvame tie kontaktné údaje, ktoré nám pre tento účel poskytnú (telefón, e-mail). U spotrebiteľa sú osobnými údajmi aj jeho identifikačné údaje (fakturačné údaje ako meno, priezvisko, adresa).

2. Spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti

Patrí sem povinnosť uchovávať a archivovať doklady, kde sa môžu nachádzať osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH).

3. Spracúvanie z dôvodu oprávneného záujmu

Jedná sa o spracúvanie údajov z dôvodu plnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa voči zákazníkom, odberateľom a dodávateľom v súlade s Nariadením čl.6. odst. 1 písm. f) GDPR.

Súbory Cookies a ich spracovanie

Čo sú súbory Cookies? Sú to údaje, ktoré zaznamenáva automaticky váš webový prehliadač vtedy, keď prídete na nejakú webovú stránku. Zbiera údaje o tom, akým spôsobom stránky používate a o čo sa zaujímate. Tieto súbory Váš počítač uchováva a následne ich môže opäť web prehliadač využiť (napr. aby si ukladal informácie o tom, čo Vás zaujíma a pri najbližšej návšteve stránky vám ponúkol podobné produkty, atď.). Zvyčajne každá web stránka, ktorú navštívite, využíva tieto údaje (alebo iba časť z nich) väčšinou z dôvodu, aby vám pokiaľ možno čo najviac zvýšil používateľský komfort (ponúkal návštevníkom taký obsah, o ktorý sa zaujímajú).

Ako využíva UNIMIX Cookies? Aj stránka UNIMIX čiastočne využíva súbory cookies prostredníctvom aplikácií tretích strán (viac o tretích stranách sa dočítate nižšie), aby mohla analyzovať, ktoré informácie návštevníci našej stránky na našej stránke hľadajú. Tieto údaje sú však používané výhradne pre štatistické účely a analýzu návštevnosti stránky, aby sme tak mohli zlepšiť naše služby. Údaje sa uchovávajú po dobu 24 mesiacov. UNIMIX nemá prístup k osobným údajom každého návštevníka samostatne, ani takéto údaje nespracúva, Údaje, ktoré naša stránka využíva, ďalej spracúva aplikácia tretích strán a UNIMIX tieto údaje spracúva len vo forme sumárneho (štatistického) prehľadu.

O aké údaje sa jedná? Z údajov Cookies vie analýza spracúvať údaje, koľkokrát ste našu stránku navštívili a z akej predchádzajúcej stránky ste na našu prišli, koľko ste na našej stránke strávili času, a približnú lokalizáciu (mesto). Všetky tieto údaje sú však anonymné a nie je možné ich označiť za osobné údaje, ani Vás podľa nich identifikovať.

Ako môžete zabrániť používaniu Cookies? Kto nechce, aby sa akékoľvek informácie využívali, môže urobiť také opatrenia, ktoré používaniu údajov zabránia globálne. Máte teda tieto možnosti:

- zablokovať vo svojom webovom prehliadači používanie Cookies len pre našu konkrétnu web stránku,

- zablokovať používanie údajov Cookies úplne (pre všetky stránky),

- vymazať už jestvujúce súbory Cookies, ktoré máte uložené vo svojom počítači a ktoré používajú webové prehliadače (vo všeobecnosti).

Blokovanie údajov pre prehliadač, ktorý používate, nájdete v návode svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Explorer, atď.).

Zoznam používaných cookies

Nástroj/cookies Čo zbiera alebo spracováva? Za akým účelom?
Google Analytics trackovanie Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Optimalizácia webového sídla, vyhodnocovanie efektivity zdrojov návštev, optimalizácia marketingových činností, vyhodnocovanie výkonnosti webových stránok, segmentácia návštevníkov.
Facebook like/share tlačidlá Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Umožňuje likes a shares na FB nástenke návštevníka, optimalizácia FB kampaní.

Kontaktný formulár, facebook stránka

Naša stránka umožňuje návštevníkovi (používateľ stránky), aby mohol dobrovoľne a na vlastnú žiadosť poskytnúť svoje kontaktné údaje za účelom informovania sa o produktoch a službách elektronicky takto:

  • Vyplnenie kontaktného formulára – návštevník môže poslať prostredníctvom elektronického formulára na našej stránke dotaz alebo dopyt po produktoch a službách, ktorý príde priamo na kontaktný e-mail spoločnosti UNIMIX. Návštevník potom bude prostredníctvom zamestnanca firmy UNIMIX kontaktovaný, aby jeho požiadavku vybavil. Pri vypĺňaní kontaktného formulára poskytne návštevník tieto údaje ako meno a e-mail.

Návštevník odoslaním vyslovene súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely po dobu max. 24 mesiacov, Pre účely predzmluvných vzťahov je doba spracovania osobných údajov 5 rokov, prípadne do odvolania alebo vymazania údajov zo strany žiadateľa. Taktiež môže kedykoľvek požiadať o informácie, kto má prístup k jeho osobným údajom a na aký účel sa spracúvajú, právo na ich opravu, vymazanie údajov, obmedzenie ich spracúvania, a to jednoducho zaslaním žiadosti na kontaktný e-mail unimix@unimix.sk.

Spoločnosť UNIMIX sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok spoločnosti UNIMIX a prezentácia spoločnosti UNIMIX. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách v spoločnosti a tiež si prezrieť si fotky z vybraných zákaziek spoločnosti. Kliknutím na “like” na facebookovej stránke spoločnosti UNIMIX súhlasia subjekty, aby UNIMIX zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť UNIMIX na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Spoločnosť UNIMIX publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

Kde sú dáta spracúvané?

Osobné údaje pre účely plnenia zmluvy a účely plnenia zákonnej povinnosti spracúvame individuálne a lokálne vo firme UNIMIX. Hoci používame software pre spracovanie osobných údajov, údaje sú bezpečne chránené v počítači.

Osobné údaje spracúvané na základe vysloveného súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu sú ukladané na serveroch tretích strán a sú zabezpečené tretími stranami s vysokou mierou ochrany. Jedná sa o poskytovateľov hostingu v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky a elektronických služieb:

  • EuroNET Slovakia s.r.o., IČO: 36316130, M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

Prevádzkovateľ UNIMIX prehlasuje, že si ako tretiu stranu vybral tohto spracovateľa údajov preto, že v zmysle platnej legislatívy prijal také opatrenia, aby v dostatočnej miere zabránil akémukoľvek zneužitiu osobných údajov. Tretia strana má podrobné informácie o zabezpečení a certifikáty zverejnené na svojich vlastných webových stránkach.

Vysvetlenie niektorých pojmov

  • Dotknutá osoba je každá osoba, ktorej sa osobné údaje spracúvajú.
  • Oprávnená osoba ňou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi.
  • Prevádzkovateľ sa pre naše účely rozumie firma Štefan Ratkoš - UNIMIX.
  • Sprostredkovateľ je to každý, kto v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje (čiže sa tým myslí nielen osoba, ale aj iný podnikateľský subjekt).
  • Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia od prevádzkovateľa spracúva osobné údaje. Takáto firma, teda vykonáva on-line služby samostatne v rámci svojej podnikateľskej činnosti (pod svojou hlavičkou – menom).